การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Napier Grass Pyrolysis: Kinetic and Thermodynamics Analysis", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร , "แบบจำลองการสลายตัวชีวมวลจากระบวนการทอรีแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exรัฐพงศ์ ภิรมย์ภู่, inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติกากกาแฟจากการทอริแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 22 พฤษภาคม 2019, ปากช่อง นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)