การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น

Publish Year International Journal 1
2021 exอุกฤต สมัครสมาน, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "Co-combustion Characteristics and Kinetics Behavior of Torrefied Sugarcane Bagasse and Lignite", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2021, หน้า 737-746
Publish Year National Journal 5
2022 exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "การทอริแฟคชั่นด้วยแก๊สไอเสียสาหรับชีวมวลเปลือกแข็ง", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 92-104
2022 exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "จลนพลศาสตร์ของการทอริแฟคชั่นชีวมวลเปลือกแข็ง", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 799-814
2022 exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "การทอริแฟคชั่นเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟจากแก๊สไอเสียแห้งและแก๊สไนโตรเจน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 40-48
2020 exรัฐพงศ์ ภิรมย์ภู่, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พลังงานจากการทอริแฟกชั่นของกากกาแฟสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงแข็ง", วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 90-97
2019 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "Napier Grass Pyrolysis: Kinetic and Thermodynamics Analysis", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, "แบบจำลองการสลายตัวชีวมวลจากระบวนการทอรีแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exรัฐพงศ์ ภิรมย์ภู่, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติกากกาแฟจากการทอริแฟคชั่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 22 พฤษภาคม 2019, ปากช่อง นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย