Journal

การเว้นระยะห่างทางเพศสถานะ: นวนิยายยาโออิของไทยในการเมืองเรื่องขนบวรรณกรรมกับการตีความ
วารสารศาสตร์ (ISSN: 01258192)
13
3
160-187
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

นวนิยายยาโออิของไทย: การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meta Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ ตัวตนและเพศสภาพในซีรีส์วาย,21 ก.ค. 2022 - 21 ก.ค. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Japan Foundation, Bangkok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โชโจ มังงะ: ประวัติศาสตร์ พลังและอิทธิพลของการ์ตูนผู้หญิงในญี่ปุ่น และแนวโน้มในเมืองไทย,15 ก.ค. 2022 - 15 ก.ย. 2022