นวนิยายยาโออิของไทย: การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม

Publish Year National Journal 3
2022 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ภาวะเควียร์ในนวนิยายยาโออิของ ร เรือในมหาสมุท", วารสารธรรมศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 137-160
2021 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ชายชาติทหารกับชาติในนวนิยายยาโออิเรื่อง นิทานพันดาว", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 162-180
2020 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "การเว้นระยะห่างทางเพศสถานะ: นวนิยายยาโออิของไทยในการเมืองเรื่องขนบวรรณกรรมกับการตีความ", วารสารศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 160-187
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Adaptation Industry in Thailand: The Curious Case of Yaoi or Boys’ Love Media", Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures , 2 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย