Journal

Article
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (ISSN: 1513007X)
Volume
19
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
155-168
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-