Journal

Article
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด(CGI)ร่วมกับการใช้คำถาม
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 22866183)
Volume
9
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
80-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-