Journal

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานฟาร์มของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
Veridian E-Journal, Silpakorn University (ISSN: 19063431)
12
1
980-997
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
ชาติ
-
-
-
-