Journal

Article
การใช้การประเมินความต้องการจำเป็นในการออกแบบการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินโครงการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ISSN: 22292365)
Volume
8
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
1-10
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-