Journal

การวิเคราะห์แนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ISSN: 19056036)
12
Special
50-58
กรกฎาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-