Journal

Article
ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต่ำกับผู้ที่ไม่มี
Journal
วารสารญี่ปุ่นศึกษา (ISSN: 01256416)
Volume
34
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
55-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-