การพัฒนาแบบฝึกการฟังเสียงสูงต่ำของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 37-58
2017 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต่ำกับผู้ที่ไม่มี", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 55-74
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exIsomura Kazuhiro, exMatsuda Makiko, "รูปแบบเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และชาวเวียดนาม : ประสิทธิผลของเครื่องหมายเสียงสูงต่ำ", BALI-ICJLE 2016 International Conference on Japanese Language Education, 10 กันยายน 2016, เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่นกับผู้ที่ไม่มี", การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11, 24 พฤศจิกายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย