Journal

Article
มก. พัฒนาเทคโนโลยีสู้ภัยแล้ง ร่วมจัดการน้ำใต้ดินแบบบูรณาการ
Journal
มติชน เทคโลโลยีชาวบ้าน (ISSN: 0858141X)
Volume
27
Issue
602
Year
กรกฎาคม 2015
Page
80-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาระบบแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :5 ชุมชน ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :สำรวจและเจาะน้ำบาดาลให้กับชุมชน,1 ก.ย. 2015 - 19 พ.ย. 2015