Journal

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ISSN: 19057121)
11
1
14-22
มกราคม - มีนาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-