Journal

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “โจทย์ปัญหาร้อยละ” โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนบ้านหนองตะเภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
32
3
138-145
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-