Journal

Article
การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
358-375
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-