Journal

Article
การประเมินมูลค่าทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกผักต่อการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Journal
วารสารสุโขทัย (ISSN: 1905422X)
Volume
30
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
1-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-