ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exPepijn Schreinermachers, "Ecolabeling to Improve Product Quality and Reduce Environmental Impact: A Choice Experiment With Vegetable Farmers in Thailand", Frointiers in sustainable food systems, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 704233-1-9
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, exปรัศนี ทิพย์รักษา, exชลทิชา จันทร์แจ่ม, exธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี, "การประเมินมูลค่าทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกผักต่อการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม", วารสารสุโขทัย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exPepijn Schreinemacher, exPrasnee Tipraqsa, exChonticha Chanjam, "How much Do Farmers Care about Pesticide Externalities? A Choice Experiment among Thai Vegetable Farmers", Tropentag 2016- Solidarity in a competing world - Fair use of resource, 20 กันยายน 2016, Wein สาธารณรัฐออสเตรีย