Journal

Article
การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลากในการไถทำลายชั้นดินดานจากข้อมูลความแข็งของดินตามความลึก
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
2
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2015
Page
48-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-