การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลาก ในการไถทำลายชั้นดินดานจากกราฟโปรไฟล์ความแข็ง

Publish Year National Journal 2
2018 exสุนิสา ใจเที่ยง, inนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยฟอสเฟต การใส่แคลเซียม และชนิดของดินต่อการจับตัวแข็งของดิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 15-24
2015 inนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, inนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลากในการไถทำลายชั้นดินดานจากข้อมูลความแข็งของดินตามความลึก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 48-55