Journal

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
38
2
---
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
นานาชาติ
-
-
-
-