กรอบความคิดสำหรับการดำเนินกระบวนการทางวัฒนธรรมเพื่อดำรงรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้: ภาพสะท้อนจากศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง

Publish Year International Journal 1
2017 exอรทัย พรมเทพ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า ---