Journal

ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแขง็แรงของต้นกล้ามะเขือเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2
329-332
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020