Journal

ผลของสารไตรนีซาแพค-เอธิล (พรีโม) ต่อการเจริญเติบโตของไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ ปีที่ 37 (3) : 241-248(2549) (ISSN: 01250369)
37
3
241-248
พฤษภาคม - มิถุนายน 2006
ชาติ
-
-
-
-