Journal

Article
ผลของสารไตรนีซาแพค-เอธิล (พรีโม) ต่อการเจริญเติบโตของไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ ปีที่ 37 (3) : 241-248(2549) (ISSN: 01250369)
Volume
37
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2006
Page
241-248
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-