Journal

Two new species of the genus Sorolopha Lower (Lepidoptera: Tortricidae) from northern Thailand
Zootaxa (ISSN: 11755326)
3949
1
135-141
เมษายน 2015
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004553 ชื่อวิชา Insect Taxonomy,29 เม.ย. 2015 - 29 เม.ย. 2015