Journal

Article
ผลกระทบของละอองลอยในบรรยากาศที่เกิดจากไฟป่า และการเผาชีวมวลต่อลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
34
Issue
1
Year
มิถุนายน 2014 - มิถุนายน 2015
Page
1-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-