ผลกระทบของละอองอากาศที่เกิดจากไฟป่า และการเผาซากพืชในพื้นที่เกษตรต่อลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, "Assessment of aerosol-cloud-rainfall Interactions in Northern Thailand", Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, หน้า 134-147
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, "ผลกระทบของละอองลอยในบรรยากาศที่เกิดจากไฟป่า และการเผาชีวมวลต่อลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014 - มิถุนายน 2015, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2014 exศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, exPiyapong TONGDEENOK, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, "Assessment of Aerosol-Cloud-Rainfall Interactions in Northern Thailand", 2014 International Aerosol Conference, 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2014, ปูซาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี