Journal

Article
การประมาณค่าการปลดปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากไก่ไข่ใน 13 ฟาร์มของภาคตะวันตกประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
1(พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
231-234
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-