Journal

Article
การประมาณค่าการปลดปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากสุกรใน 15 ฟาร์มของจังหวัดกาญจนบุรี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
1(พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
227-230
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-