Journal

Article
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และความรุนแรงในการเกิดโรคของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
2
Year
สิงหาคม 2013
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-