Journal

Article
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อต่อระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
32
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-