Journal

Article
การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
3 (พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
288-291
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-