Journal

ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
42
2 (พิเศษ)
149-152
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-