Journal

A preliminary study on soil property in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
5
9
1-8
มกราคม - มิถุนายน 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303421 ชื่อวิชา Principles of Geographic Information System,13 พ.ย. 2012 - 4 ธ.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อการสืบค้นฐานข้อมูลของนิสิต นักศึกษาและประชาชน,3 ม.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2011