โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2024 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พื้นที่แล้งของประเทศไทย (อากาเว่) สำหรับเส้นใย บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาอาหารมูลค่าสูงจากพืชทนแล้ง โดยการผลิตไซเดอร์และไซรัปอากาเว่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์จากกากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนา พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มมูลค่ากากกาแฟอย่างยั่งยืนโดยการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต(PHAs) และการทดสอบคุณสมบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การผลิตและการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ในระบบนิเวศทางทะเลเพื่อลดปัญหาขยะไมโครพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและการย่อยสลายในระบบนิเวศทางทะเลจำลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การคัดเลือกจุลินทรีย์จากทะเลที่มีศักยภาพในการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 3 0 0
2023 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2023 การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกจากน้ำกากผงชูรสโดยเชื้อ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2023 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการควบคุมมาตรฐานสารสกัดเห็ดหลินจือเขา กวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเทคโนโยสีเขียวเพื่อยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเหนี่ยวนำการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2022 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2021 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0