Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง, ไทย, 2558
  • วท.บ. (ประมง), ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 ธนาคารหมึกสายเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรหมึกสาย: การพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกหมึกสายที่เหมาะสม บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 พฤติกรรมการเลือกสีของปลาหมึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0