โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2018 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด 0 1 0 0
2018 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิตโต โคเอ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2017 Herbaceous species in Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Koei Kogyo จำกัด 0 0 0 0
2017 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0