Person Image

Administration

Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, ไต้หวัน, 2559

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทยฝั่งอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2009 Molecular Gastronomy; Alginate Bead หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2018 โครงการ Saving Nemo & Information Center พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 2555 – 2556 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร ผู้ร่วมวิจัย ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2010 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0