Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • (Plant Pathology), Georg-August University of Gottingen, เยอรมัน, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสุมนไพรในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 1 0 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของ gamma-PGA ในการลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 1 1 0 0
  2010 การผลิตน้ำยาทำความสะอาดมือจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0