โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 5 1 0
2012 การพัฒนาระบบตรวจกระดาษข้อสอบปรนัยและแบบสอบถามอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสำรวจอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0