Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2018 โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 เส้นใยเยื่อข่อยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตกระดาษยับยั้งจุลินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2019 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 เส้นใยเยื่อข่อยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อการอนุรักษ์สมุดไทยและการผลิตกระดาษธนบัตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 0 0 0
  2019 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2018 ฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพจากแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาเยื่อไม้ไทยเพื่อการผลิตกระดาษธนบัตร หัวหน้าโครงการ สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาคุณภาพกระดาษคั่นกระจก หัวหน้าโครงการ บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด 1 0 0 0
  2008 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0