Person Image

  Education

  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • M.A. (Economics), University of Washington , สหรัฐอเมริกา, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทย(สินค้าข้าวสำหรับปี 2552) หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 7 1 0 0
  2017 โครงการจ้างประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W) หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2009 การติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2008 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2008 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 Measuring the Impact of Rockefeller foundation’s Funding for the Development of Drought tolerant Rice in Thailand ผู้ร่วมวิจัย Rutgers University 3 1 0 0
  2007 การจัดทำเนื้อหาและข้อมูลสินค้าข้าวสำหรับโครงการศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายล่วงหน้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 0 0 0 0
  2007 ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2549/50 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2007 Food and Agricultural Marketing Projection Model development หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2007 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 Establishment and Management of Database on Vulnerability Issues in Thailand ผู้ร่วมวิจัย ม.ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมัน 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลการทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากงานวิจัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การศึกษาผลสำเร็จของงานวิจัยเกษตรที่สูงโครงการหลวงในการพัฒนาเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง 0 0 0 0
  2004 การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Areas of South East Asia) (ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน)) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2002 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดขอนแก่น และสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ Lund University 0 0 0 0
  2002 การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2000 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR หัวหน้าโครงการ รัฐบาลออสเตรเลีย 3 0 0 0
  1997 สินค้ายุทธศาสตร์ : กรณีของสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  1994 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0