โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2023

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2023 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงชีวโมเลกุลของเชื้อก่อโรคอินคลูชั่นบอดี้ เฮปาไตติสในประเทศไทยและการพัฒนาชุด ELISA เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลัก (Ocimum americanum L.) และ มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston.) ในการยับยั้งเชื้อบิด Eimeria tenella ในระดับห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2023 การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ Zn-Ion ต่อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 ผลของซีลีเนี่ยมอินทรีย์และสารช่วยย่อยไขมันในอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 โครงการผลของ OxC ในการอนุบาลลูกกุ้งต่อการเติบโต และภูมิคุ้มกัน ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ยีสต์ในอาหารกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2023 ผลของ Salmon soluble protein ในอาหารกุ้งต่อการเติบโต ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0