โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 0 0 0
2014 การศึกษาการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการประเมินระยะหยุดยาปฏิชีวนะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาการตรวจเชื้อ porcine circovirus type 2 (PCV2) ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาการตรวจสอบโรค Porcine reproductive and respiratory sysdrome (PRRS) ในสุกรด้วยวิธีทางอนูชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับสัตว์ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารฆ่าแมลงและสารพิษจากเชื้อราในอาหารด้วยเครื่อง GC/MS หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาชุดทดสอบโรค Winter Dysentery Disease ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0