โครงการวิจัยสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20122010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชาคมปูแสม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตราการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20172016201520102009 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2017 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าประดู่ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0