โครงการวิจัยสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20122010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2011 การพัฒนาสีของปลาการ์ตูนส้ม-ขาว และปลาการ์ตูนดำ (Amphiprion ocellaris) ด้วยวัตถุดิบจากพืชธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงปูทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินการทำประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20172016201520102009 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0