ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการตั้งตัวของพรรณไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำ: กรณีศึกษาในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย