ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลัก (Ocimum americanum L.) และ มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston.) ในการยับยั้งเชื้อบิด Eimeria tenella ในระดับห้องปฏิบัติการ