การเปลี่ยนของเสียเหลือทิ้งให้เป็นเม็ดถ่านกัมมันต์ที่มีสมบัติแม่เหล็กเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรม