ประสิทธิภาพของการใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความหลากหลายและสังคมจุลินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "USAGE OF IMMOBILIZED ACTINOMYCETE AS AN INOCULANT TO PROMOTE THE GROWTH OF CHILI", The IRES International Conference, 21 - 22 กรกฎาคม 2023, Prague สาธารณรัฐเช็ก