การศึกษาวิจัยพลวัตของโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมและการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ