การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Sub Project

Publish Year International Journal 9
2023 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exChularat Wattanakit, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exChin Kui Cheng, exDai-Viet N. Vo, exSupinya Nijpanich, exNarong Chanlek, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Structure-Activity Relationships of Pt-WOx/Al2O3 Prepared with Different W Contents and Pretreatment Conditions for Glycerol Conversion to 1,3-Propanediol", Topics in Catalysis, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2023, หน้า 205-222
2023 exNumpilai, T., exDolsiririttigul, N., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exCheng, C.K., exChanlek, N., exPoo-arporn, Y., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "One-Pot Synthesis of Cu–SO42?–ZrO2 Catalysts for Use as Acid Catalyst in Dimethyl Ether Production from CO2 Hydrogenation", Topics in Catalysis, ปีที่ 66, ฉบับที่ 19-20, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1467-1477
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exVittawin Lapkeatseree, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exJumras Limtrakul, "CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methods", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 428, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131389-1-12
2022 exKanticha Jaroenpanon, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, exSarannuch Sringam, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Na2WO4-MnxOy supported on SiO2 or La2O3 as fiber catalysts by electrospinning for oxidative coupling of methane", Arabian Journal of Chemistry, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 103577-1-15
2022 exJeong Y., exPark J., exLee S., exOh S.H., exKim W.J., exJi Y.J., exPark G.Y., exSeok D., exShin W.H., exOh J.-M., exLee T., exPark C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSohn H., "Iron oxide-carbon nanocomposites modified by organic ligands: Novel pore structure design of anode materials for lithium-ion batteries", Journal of Electroanalytical Chemistry, ปีที่ 904, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 115905-1-12
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exThanapha Numpilai, exSupinya Nijpanich, exNarong Chanlek, exPinit Kidkhunthod, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, exDai-Viet N. Vo, exSomlak Ittisanronnachai , exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, "Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalysts", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 431, ฉบับที่ part3, มีนาคม 2022, หน้า 133211-1-133211-10
2022 exKiatsaengthong, D, exJaroenpanon, K, exSomchuea, P, exChukeaw, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K, exSohn, H, exRupprechter, G, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Effects of Mg, Ca, Sr, and Ba Dopants on the Performance of La2O3 Catalysts for the Oxidative Coupling of Methane", ACS OMEGA, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022, หน้า 1785-1793
2022 exWarangthat Kriprasertkul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exPattaraporn Kim-Lohsoontorn, "Dimethyl ether (DME) synthesis from CO2 and H2 through ethanol-assisted methanol synthesis and methanol dehydration", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 47, ฉบับที่ 78, กันยายน 2022, หน้า 33338-33351
2021 exBamidele Victor Ayodele, exMay Ali Alsaffar, exSiti Indati Mustapa, exAdesoji Adesina, exRamesh Kanthasamy, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exSureena Abdullah, "Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 315-329